2019

Świadczenie usługi całodobowej ochrony oraz dozoru osób i mienia w budynku Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskie Centrum
Kultury przy ulicy Sobieskiego 255 w Wejherowie wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych.