2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

w postępowaniu o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na:

Świadczenie usługi całodobowej ochrony oraz dozoru osób i mienia w budynku Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskie Centrum Kultury przy ulicy Sobieskiego 255 w Wejherowie wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych

     

Miejsce i termin składania ofert :

Sekretariat Wejherowskiego Centrum Kultury, 

Ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, do dnia 18.01.2018 r. do godz. 14.00