Organizacja

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Wejherowskiego Centrum Kultury

§ 1

Wejherowskie Centrum Kultury (WCK) działa na podstawie uchwały nr IIIk/XXI/234/2000 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2000 roku z późniejszymi zmianami – Akt o utworzeniu Samorządowej Instytucji Kultury - Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie.

 § 2

 1. Na czele WCK stoi Dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezydenta, który zarządza i kieruje całością WCK.
 2. Dyrektor jest kierownikiem WCK jako zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 3. Dyrektor zarządza i kieruje WCK przy współpracy z dwoma Zastępcami Dyrektora.

 § 3

W skład struktury organizacyjnej WCK wchodzą:

 1. Dział Finansowo - Księgowy (DFK)
 2. Dział Kina i Organizacji Wydarzeń (DKiOW)
 3. Dział Promocji i Marketingu (DPM)
 4. Dział Administracyjno-Techniczny (DAT)
 5. Dział Aktywizacji Artystycznej i Realizacji Wydarzeń (DAAiRW)
 6. Sekretariat (S)
 7. Dział projektów (DP)

 § 4

 1. Działem Finansowo - Księgowym kieruje Główny Księgowy, którego stanowisko jest podporządkowane bezpośrednio Dyrektorowi.
 2. W skład Działu Finansowo – Księgowego wchodzą następujące stanowiska pracy:
 1. Główny Księgowy,
 2. Specjalista ds. kadr, płac i księgowości,
 3. Specjalista ds. księgowości,
 4. Specjalista ds. windykacji i rozliczeń.

 § 5

Do zadań Działu Finansowo - Księgowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości WCK zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 2. prowadzenie gospodarki finansowej WCK zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 3. sprawozdawczość,
 4. płace,
 5. kadry,
 6. kasa,
 7. inne obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów,
 8. sprawozdawczość merytoryczna WCK.

 

§ 6

 1. Działem Kina i Organizacji Wydarzeń kieruje Kierownik działu kina i organizacji wydarzeń, którego stanowisko jest podporządkowane bezpośrednio Dyrektorowi.
 2. W skład Działu Programowego wchodzą następujące stanowiska pracy:
 1. Kierownik działu kina i organizacji wydarzeń,
 2. Specjalista ds. impresariatu,
 3. Animator kultury,
 4. Kinooperator.

 § 7

Do zadań Działu Kina i Organizacji Wydarzeń należy w szczególności:

 1. ustalanie i realizacja kalendarza wydarzeń artystycznych (m.in. scenicznych, plenerowych),
 2. działalność kina w WCK,
 3. współtworzenie projektów działań impresaryjnych,
 4. organizacja wydarzeń (m.in. ridery techniczne, noclegi),
 5. prace związane z organizacją wystaw i wernisaży,
 6. nawiązywanie współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami, których celem jest organizowanie życia kulturalnego w mieście Wejherowo oraz koordynowanie działań w zakresie współpracy kulturalnej placówek oświatowych,
 7. organizacja i obsługa widowni.

 

§ 8

 1. Działem Promocji i Marketingu kieruje Kierownik działu promocji i marketingu, którego stanowisko jest podporządkowane bezpośrednio Zastępcy Dyrektora.
 2. W skład działu Promocji i Marketingu wchodzą następujące stanowiska pracy:
 1. Kierownik działu promocji i marketingu,
 2. Specjalista ds. promocji i obsługi widza ,
 3. Specjalista plastyk – grafik ,
 4. Pracownik ds. obsługi kas i widza.
 5. Pracownik ds. obsługi kas i widza.

 § 9

 

Do zadań Działu Promocji i Marketingu należy w szczególności:

 1. projektowanie, składanie materiałów reklamowych i promocyjnych,
 2. utrzymywanie kontaktów z mediami,
 3. promocja wydarzeń organizowanych przez WCK,
 4. organizacja dystrybucji i sprzedaży biletów oraz pozostałej oferty WCK,
 5. praca przy organizacji wydarzeń kulturalnych i realizacji projektów artystycznych,
 6. prowadzenie i sprzedaż powierzchni reklamowej,
 7. sprzedaż usług oferowanych przez WCK
 8. nadzór nad powierzchniami ogłoszeniowymi,

 § 10

 

 1. Działem Administracyjno – Technicznym kieruje Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego, którego stanowisko podporządkowane jest bezpośrednio Zastępcy Dyrektora.
 2. W skład Działu Administracyjno – Technicznego wchodzą następujące stanowiska pracy:
 1. Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego,
 2. Specjalista ds. administracji i zamówień publicznych,
 3. Pracownik gospodarczy,
 4. Specjalista ds. obsługi urządzeń,
 5. Specjalista ds. obsługi urządzeń.

 § 11

Do zadań Działu Administracyjno – Technicznego należy w szczególności:

 1. dbałość o stan techniczny, zabezpieczenia budynku i pomieszczeń WCK,
 2. administrowanie mieniem WCK,
 3. prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych,
 4. utrzymanie czystości,
 5. dbałość o mienie, konserwacja i remonty w obiekcie WCK,
 6. zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom, BHP,

 § 12

 1. Działem Aktywizacji Artystycznej i Realizacji Wydarzeń kieruje Zastępca Dyrektora, którego stanowisko jest podporządkowane bezpośrednio Dyrektorowi.
 1. W skład Działu Aktywizacji Artystycznej i Realizacji Wydarzeń wchodzą następujące stanowiska:
 1. Koordynator sekcji i organizacji wydarzeń,
 2. Animator i koordynator wydarzeń,
 3. Specjalista akustyk-montażysta,
 4. Specjalista oświetleniowiec – montażysta,
 5. Technik sceny – montażysta,
 6. Realizator dźwięku – montażysta,
 7. Instruktorzy działu aktywizacji artystycznej.

 § 13

Do zadań Aktywizacji Artystycznej i Realizacji Wydarzeń należy w szczególności:

 1. organizacja i prowadzenie zajęć w zakresie sztuk wizualnych, choreografii, muzyki, teatru,
 2. przygotowywanie wernisaży, wystaw, dekoracji scenograficznych.
 3. wykonywanie czynności związanych z pracą sekcji działających w WCK,
 4. udział w realizacji projektów artystycznych w dziedzinie muzyki, choreografii, sztuk teatralnych, plastycznych, wizualnych, itp.
 5. Realizacja wydarzeń, w tym przygotowywanie zaplecza technicznego wydarzeń,
 6. Dbałość o nadzór nad sprzętem scenotechnicznym, zabezpieczającym, akustycznym i wyposażeniowym WCK,
 7. Zabezpieczenie bezpieczeństwa organizowanych wydarzeń.

 

§ 14

 1. Specjalista ds. ogólnoorganizacyjnych (Sekretariat) podporządkowane jest bezpośrednio Dyrektorowi.
 2. Do zadań sekretariatu należy:

- prowadzenie sekretariatu,

- przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz WCK.

 § 15

 1. Działem Projektów kieruje Zastępca Dyrektora, którego stanowisko jest podporządkowane bezpośrednio Dyrektorowi.
 2. W skład Działu Projektów wchodzą następujące stanowiska:
 1. Specjalista ds. projektów,
 2. Animator kultury,
 3. Animator kultury.
 4. § 16

 

 

Do zadań działu projektów należy:

 1. tworzenie wniosków o dofinansowanie projektów oraz zarządzanie projektami,
 2. pozyskiwanie partnerów i współpraca z partnerami przy realizacji projektów,

 

 § 17

Dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury do realizacji zadań może tworzyć nowe stanowiska pracy bądź zatrudnić pracowników do konkretnych przedsięwzięć.

 § 18

W przypadku nieobecności Dyrektora WCK, Dyrektor wyznacza jednego z Zastępców Dyrektora do kierowania i zarządzania całością WCK.

 § 19

 1. Dyrektor przyjmuje interesantów, w sprawach skarg, wniosków oraz petycji w każdą środę w godzinach od 12.00 do 14.00, w razie nieobecności Dyrektora czynności te wykonuje zastępca Dyrektora w każdą środę w godzinach od 16.00 do 18.00.
 2. Dyrektor zleca załatwianie skarg, wniosków i petycji według kompetencji.
 3. Pracownicy Centrum, których działalności dotyczy skarga lub wniosek maja obowiązek udostępnienia wszelkich danych osobie wyznaczonej przez Dyrektora do sprawdzenia zasadności.
 4. Przy rozpatrywaniu skarg i wniosków stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, a przy rozpatrywaniu petycji przepisy ustawy o petycjach.

 § 20

 1. Regulamin Organizacyjny stanowi podstawę do opracowania zakresu obowiązków dla pracowników.
 2. Projekt zakresu obowiązków pracownika opracowuje osoba kierująca Działem, a zatwierdza go Dyrektor WCK.

 § 21

Schemat organizacyjny struktury organizacyjnej WCK stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 § 22

Regulamin Organizacyjny służy wyłącznie do użytku wewnętrznego.

 § 23

Zmiany Regulaminu następują w trybie właściwym do jego wprowadzenia.

 

W załącznikach zostały zamieszczone cenniki Wejherowskiego Centrum Kultury

Sekretariat

ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, II piętro, pokój 314

tel. +48 58 672 27 75, +48 58 672 43 84 wew. 28

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalista ds. ogólnoorganizacyjnych: Marzena Kordulasińska


Dział Księgowo-Administracyjny

ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, II piętro, pokój 324

tel. +48 58 672 27 75, +48 58 672 43 84 wew. 51

e-mali: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Główny Księgowy: Krystyna Formela


Dział Kina i Organizacji Wydarzeń

ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, II piętro, pokój 314

tel. +48 58 672 27 75, +48 58 672 43 84 wew. 37

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik: Sebastian Niewola


Dział Promocji i Marketingu

ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, II piętro, pokój 312

tel. +48 58 672 27 75, +48 58 672 43 84 wew. 47

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik: Adam Szulc


Dział Administracyjno-Techniczny

ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, II piętro, pokój 318

tel. +48 58 672 27 75, +48 58 672 43 84 wew. 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik: Andrzej Olczyk


Dział Aktywizacji Artystycznej i Realizacji Wydarzeń

ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, II piętro, pokój 314

tel. +48 58 672 27 75, +48 58 672 43 84 wew. 36 lub 25

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik: Waldemar Czaja


Dział Projektów

ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, I piętro, pokój 260

tel. +48 58 672 27 75, +48 58 672 43 84 wew. 73

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik: Anna Pobłocka

Wejherowskie Centrum Kultury w Wejherowie jest samorządową instytucją kultury, posiadająca osobowość prawną,  prowadzącą w szczególności działalność kulturalną w formie domu kultury.

Gmina Miasta Wejherowa działająca poprzez swoje statutowe organy jest Organizatorem Wejherowskiego Centrum Kultury.


Wejherowskie Centrum Kultury zostało utworzone z dniem 1 lipca 2000 roku uchwałą nr IIIk/XXI/234/2000 Rady Miasta Wejherowa na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.


Uchwałą nr IIIk/XXI/240/2000 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2000 roku nadano Statut samorządowej instytucji kultury - Wejherowskiemu Centrum Kultury. Aktualnie obowiązujący Statut samorządowej instytucji kultury - Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie wprowadzono Uchwałą nr VIIk/XXVI/363/2021 z dn. 15.06.2021  r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Wejherowskiego Centrum Kultury

§ 1

Wejherowskie Centrum Kultury (WCK) działa na podstawie uchwały nr IIIk/XXI/234/2000 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2000 roku – Akt o utworzeniu Samorządowej Instytucji Kultury - Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie.

§ 2

 1. Na czele WCK stoi Dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezydenta, który zarządza i kieruje całością WCK.
 2. Dyrektor jest kierownikiem WCK jako zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 3

W skład struktury organizacyjnej WCK wchodzą:

 1. Dział Księgowo-Administracyjny (DKA)
 2. Dział Kina i Organizacji Wydarzeń (DKiOW)
 3. Dział Promocji i Marketingu (DPM)
 4. Dział Administracyjno-Techniczny (DAT)
 5. Dział Aktywizacji Artystycznej i Realizacji Wydarzeń (DAAiRW)
 6. Sekretariat (S)
 7. Dział projektów (DP)

§ 4

 1. Działem Księgowo-Administracyjnym kieruje Główny Księgowy, którego stanowisko jest podporządkowane bezpośrednio do Dyrektora.
 2. W skład Działu Księgowo-Administracyjnego wchodzą następujące stanowiska pracy:

-       Główny Księgowy,

-       Specjalista ds. kadr, płac i księgowości,

-       Specjalista ds. księgowości

-       Specjalista ds. windykacji i rozliczeń,

§ 5

           

Do zadań Działu Księgowo –Administracyjnego należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości WCK zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 2. prowadzenie gospodarki finansowej WCK zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 3. sprawozdawczość,
 4. płace,
 5. kadry,
 6. kasa,
 7. inne obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów,
 8. sprawozdawczość merytoryczna WCK.

§ 6

 1. Działem Kina i Organizacji Wydarzeń kieruje Kierownik działu kina i organizacji wydarzeń, którego stanowisko jest podporządkowane bezpośrednio do Dyrektora.
 2. W skład Działu Kina i Organizacji Wydarzeń wchodzą następujące stanowiska pracy:

- Kierownik działu kina i organizacji wydarzeń

- Specjalista ds. impresariatu,

- Animator kultury

- Kinooperator

§ 7

Do zadań Działu Kina i Organizacji Wydarzeń należy w szczególności:

 1. ustalanie i realizacja kalendarza wydarzeń artystycznych (m. in. scenicznych, plenerowych),
 2. działalność kina w WCK,
 3. współtworzenie projektów działań impresaryjnych,
 4. organizacja wydarzeń (m.in. ridery techniczne, noclegi),
 5. prace związane z organizacją wystaw i wernisaży,
 6. nawiązywanie współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami, których celem jest organizowanie życia kulturalnego w mieście Wejherowo oraz koordynowanie działań w zakresie współpracy kulturalnej placówek oświatowych,
 7. organizacja i obsługa widowni.

§ 8

 1. Działem Promocji i Marketingu kieruje Kierownik działu promocji i marketingu, którego stanowisko jest podporządkowane bezpośrednio Dyrektorowi.
 2. W skład działu Promocji i Marketingu wchodzą następujące stanowiska pracy:

- Kierownik działu promocji i marketingu

- Specjalista ds. promocji i obsługi widza

- Specjalista plastyk – grafik

- Pracownik ds. obsługi kas i widza

§ 9

Do zadań Działu Promocji i Marketingu należy w szczególności:

 1. projektowanie, składanie materiałów reklamowych i promocyjnych,
 2. utrzymywanie kontaktów z mediami,
 3. promocja wydarzeń organizowanych przez WCK,
 4. organizacja dystrybucji i sprzedaży biletów oraz pozostałej oferty WCK,
 5. praca przy organizacji wydarzeń kulturalnych i realizacji projektów artystycznych,
 6. prowadzenie i sprzedaż powierzchni reklamowej,
 7. sprzedaż usług oferowanych przez WCK,
 8. nadzór nad powierzchniami ogłoszeniowymi.

§ 10

 1. Działem Administracyjno – Technicznym kieruje Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego, którego stanowisko podporządkowane jest Zastępcy Dyrektora.
 2. W skład Działu Administracyjno – Technicznego wchodzą następujące stanowiska pracy:

- Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego,

- Specjalista ds. administracji i zamówień publicznych,

- Pracownik gospodarczy,

- Technik obiektu

- Specjalista ds. obsługi urządzeń

§ 11

Do zadań Działu Administracyjno – Technicznego należy w szczególności:

 1. dbałość o stan techniczny, zabezpieczenia budynku i pomieszczeń WCK,
 2. administrowanie mieniem WCK.
 3. prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych,
 4. utrzymanie czystości,
 5. dbałość, konserwacja i remonty w obiekcie WCK,
 6. zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom, BHP,

§ 12

 1. Działem Aktywizacji Artystycznej i Realizacji Wydarzeń kieruje Zastępca Dyrektora.
 2. W skład Działu Aktywizacji Artystycznej i Realizacji Wydarzeń wchodzą następujące stanowiska:

- Koordynator sekcji i organizacji wydarzeń

- Specjalista akustyk-montażysta,

- Specjalista oświetleniowiec – montażysta,

- Technik sceny – montażysta,

- Realizator dźwięku – montażysta,

- Instruktorzy działu aktywizacji artystycznej,

§ 13

Do zadań Działu Aktywizacji Artystycznej i Realizacji Wydarzeń należy w szczególności:

 1. organizacja i prowadzenie zajęć w zakresie sztuk wizualnych, choreografii, muzyki, teatru,
 2. przygotowywanie wernisaży, wystaw, dekoracji scenograficznych,
 3. wykonywanie czynności związanych z pracą sekcji działających w WCK,
 4. udział w realizacji projektów artystycznych w dziedzinie muzyki, choreografii, sztuk teatralnych, plastycznych, wizualnych, itp.
  1. realizacja wydarzeń, w tym przygotowanie zaplecza technicznego wydarzeń,
  2. dbałość i nadzór nad sprzętem scenotechnicznym, zabezpieczającym, akustycznym    i wyposażeniowym WCK,
   1. zapewnienie bezpieczeństwa organizowanych wydarzeń.

   § 14

 1. Specjalista ds. ogólnoorganizacyjnych (Sekretariat) podporządkowane jest bezpośrednio Dyrektorowi.
 2. Do zadań sekretariatu należy:
  • prowadzenie sekretariatu
  • przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz WCK

§ 15

 1. Działem Projektów kieruje Kierownik działu projektów, którego stanowisko jest podporządkowane bezpośrednio Dyrektorowi.
 2. W skład Działu Projektów wchodzą następujące stanowiska:

- Kierownik działu projektów

- Specjalista ds. projektów

- Animator kultury

                                                           § 16

Do zadań Działu Projektów należy w szczególności:

 • tworzenie wniosków o dofinansowanie projektów oraz zarządzanie projektami,
 • pozyskiwanie partnerów i współpraca z partnerami przy realizacji projektów,

                                                                 § 17

      

Dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury do realizacji zadań może tworzyć nowe stanowiska pracy bądź zatrudnić pracowników do konkretnych przedsięwzięć.

§ 18

     1. Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków oraz petycji w każdą       środę w godzinach od 12:00 do 14:00. W razie nieobecności Dyrektora czynności te wykonuje Zastępca Dyrektora w każdą środę w godzinach od 16:00 do 18:00.

     2. Dyrektor zleca załatwianie skarg, wniosków i petycji pracownikom według kompetencji.

     3. Pracownicy Centrum, których działalności dotyczy skarga lub wniosek mają obowiązek udostępnienia wszelkich danych osobie wyznaczonej przez Dyrektora do sprawdzenia zasadności.

     4. Przy rozpatrywaniu skarg i wniosków stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego a przy rozpatrywaniu petycji przepisy ustawy o petycjach.

§ 19

 1. Regulamin Organizacyjny stanowi podstawę do opracowania zakresu obowiązków dla pracownika.
 2. Projekt zakresu obowiązków pracownika opracowuje osoba kierująca Działem, a zatwierdza go Dyrektor WCK.

§ 20

Schemat organizacyjny struktury organizacyjnej WCK stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 21

Regulamin Organizacyjny służy wyłącznie do użytku wewnętrznego.

§ 22

Zmiany Regulaminu następują w trybie właściwym do jego wprowadzenia.

Podkategorie