Organizacja

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Wejherowskiego Centrum Kultury

§ 1

Wejherowskie Centrum Kultury (WCK) działa na podstawie uchwały nr IIIk/XXI/234/2000 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2000 roku – Akt o utworzeniu Samorządowej Instytucji Kultury - Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie.

§ 2

 1. Na czele WCK stoi Dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezydenta, który zarządza i kieruje całością WCK.
 2. Dyrektor jest kierownikiem WCK jako zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 3

W skład struktury organizacyjnej WCK wchodzą:

 1. Dział Księgowo-Administracyjny (DKA)
 2. Dział Kina i Organizacji Wydarzeń (DKiOW)
 3. Dział Promocji i Marketingu (DPM)
 4. Dział Administracyjno-Techniczny (DAT)
 5. Dział Aktywizacji Artystycznej i Realizacji Wydarzeń (DAAiRW)
 6. Sekretariat (S)
 7. Dział projektów (DP)

§ 4

 1. Działem Księgowo-Administracyjnym kieruje Główny Księgowy, którego stanowisko jest podporządkowane bezpośrednio do Dyrektora.
 2. W skład Działu Księgowo-Administracyjnego wchodzą następujące stanowiska pracy:

-       Główny Księgowy,

-       Specjalista ds. kadr, płac i księgowości,

-       Specjalista ds. księgowości

-       Specjalista ds. windykacji i rozliczeń,

§ 5

           

Do zadań Działu Księgowo –Administracyjnego należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości WCK zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 2. prowadzenie gospodarki finansowej WCK zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 3. sprawozdawczość,
 4. płace,
 5. kadry,
 6. kasa,
 7. inne obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów,
 8. sprawozdawczość merytoryczna WCK.

§ 6

 1. Działem Kina i Organizacji Wydarzeń kieruje Kierownik działu kina i organizacji wydarzeń, którego stanowisko jest podporządkowane bezpośrednio do Dyrektora.
 2. W skład Działu Kina i Organizacji Wydarzeń wchodzą następujące stanowiska pracy:

- Kierownik działu kina i organizacji wydarzeń

- Specjalista ds. impresariatu,

- Animator kultury

- Kinooperator

§ 7

Do zadań Działu Kina i Organizacji Wydarzeń należy w szczególności:

 1. ustalanie i realizacja kalendarza wydarzeń artystycznych (m. in. scenicznych, plenerowych),
 2. działalność kina w WCK,
 3. współtworzenie projektów działań impresaryjnych,
 4. organizacja wydarzeń (m.in. ridery techniczne, noclegi),
 5. prace związane z organizacją wystaw i wernisaży,
 6. nawiązywanie współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami, których celem jest organizowanie życia kulturalnego w mieście Wejherowo oraz koordynowanie działań w zakresie współpracy kulturalnej placówek oświatowych,
 7. organizacja i obsługa widowni.

§ 8

 1. Działem Promocji i Marketingu kieruje Kierownik działu promocji i marketingu, którego stanowisko jest podporządkowane bezpośrednio Dyrektorowi.
 2. W skład działu Promocji i Marketingu wchodzą następujące stanowiska pracy:

- Kierownik działu promocji i marketingu

- Specjalista ds. promocji i obsługi widza

- Specjalista plastyk – grafik

- Pracownik ds. obsługi kas i widza

§ 9

Do zadań Działu Promocji i Marketingu należy w szczególności:

 1. projektowanie, składanie materiałów reklamowych i promocyjnych,
 2. utrzymywanie kontaktów z mediami,
 3. promocja wydarzeń organizowanych przez WCK,
 4. organizacja dystrybucji i sprzedaży biletów oraz pozostałej oferty WCK,
 5. praca przy organizacji wydarzeń kulturalnych i realizacji projektów artystycznych,
 6. prowadzenie i sprzedaż powierzchni reklamowej,
 7. sprzedaż usług oferowanych przez WCK,
 8. nadzór nad powierzchniami ogłoszeniowymi.

§ 10

 1. Działem Administracyjno – Technicznym kieruje Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego, którego stanowisko podporządkowane jest Zastępcy Dyrektora.
 2. W skład Działu Administracyjno – Technicznego wchodzą następujące stanowiska pracy:

- Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego,

- Specjalista ds. administracji i zamówień publicznych,

- Pracownik gospodarczy,

- Technik obiektu

- Specjalista ds. obsługi urządzeń

§ 11

Do zadań Działu Administracyjno – Technicznego należy w szczególności:

 1. dbałość o stan techniczny, zabezpieczenia budynku i pomieszczeń WCK,
 2. administrowanie mieniem WCK.
 3. prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych,
 4. utrzymanie czystości,
 5. dbałość, konserwacja i remonty w obiekcie WCK,
 6. zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom, BHP,

§ 12

 1. Działem Aktywizacji Artystycznej i Realizacji Wydarzeń kieruje Zastępca Dyrektora.
 2. W skład Działu Aktywizacji Artystycznej i Realizacji Wydarzeń wchodzą następujące stanowiska:

- Koordynator sekcji i organizacji wydarzeń

- Specjalista akustyk-montażysta,

- Specjalista oświetleniowiec – montażysta,

- Technik sceny – montażysta,

- Realizator dźwięku – montażysta,

- Instruktorzy działu aktywizacji artystycznej,

§ 13

Do zadań Działu Aktywizacji Artystycznej i Realizacji Wydarzeń należy w szczególności:

 1. organizacja i prowadzenie zajęć w zakresie sztuk wizualnych, choreografii, muzyki, teatru,
 2. przygotowywanie wernisaży, wystaw, dekoracji scenograficznych,
 3. wykonywanie czynności związanych z pracą sekcji działających w WCK,
 4. udział w realizacji projektów artystycznych w dziedzinie muzyki, choreografii, sztuk teatralnych, plastycznych, wizualnych, itp.
  1. realizacja wydarzeń, w tym przygotowanie zaplecza technicznego wydarzeń,
  2. dbałość i nadzór nad sprzętem scenotechnicznym, zabezpieczającym, akustycznym    i wyposażeniowym WCK,
   1. zapewnienie bezpieczeństwa organizowanych wydarzeń.

   § 14

 1. Specjalista ds. ogólnoorganizacyjnych (Sekretariat) podporządkowane jest bezpośrednio Dyrektorowi.
 2. Do zadań sekretariatu należy:
  • prowadzenie sekretariatu
  • przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz WCK

§ 15

 1. Działem Projektów kieruje Kierownik działu projektów, którego stanowisko jest podporządkowane bezpośrednio Dyrektorowi.
 2. W skład Działu Projektów wchodzą następujące stanowiska:

- Kierownik działu projektów

- Specjalista ds. projektów

- Animator kultury

                                                           § 16

Do zadań Działu Projektów należy w szczególności:

 • tworzenie wniosków o dofinansowanie projektów oraz zarządzanie projektami,
 • pozyskiwanie partnerów i współpraca z partnerami przy realizacji projektów,

                                                                 § 17

Dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury do realizacji zadań może tworzyć nowe stanowiska pracy bądź zatrudnić pracowników do konkretnych przedsięwzięć.

§ 18

 1. Regulamin Organizacyjny stanowi podstawę do opracowania zakresu obowiązków dla pracownika.
 2. Projekt zakresu obowiązków pracownika opracowuje osoba kierująca Działem, a zatwierdza go Dyrektor WCK.

§ 19

Schemat organizacyjny struktury organizacyjnej WCK stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 20

Regulamin Organizacyjny służy wyłącznie do użytku wewnętrznego.

§ 21

       Zmiany Regulaminu następują w trybie właściwym do jego wprowadzenia.

W załącznikach zostały zamieszczone cenniki Wejherowskiego Centrum Kultury

Sekretariat

ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, II piętro, pokój 314

tel. +48 58 672 27 75, +48 58 672 43 84 wew. 28

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalista ds. ogólnoorganizacyjnych: Marzena Kordulasińska


Dział Księgowo-Administracyjny

ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, II piętro, pokój 324

tel. +48 58 672 27 75, +48 58 672 43 84 wew. 51

e-mali: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Główny Księgowy: Krystyna Formela


Dział Kina i Organizacji Wydarzeń

ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, II piętro, pokój 314

tel. +48 58 672 27 75, +48 58 672 43 84 wew. 37

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik: Sebastian Niewola


Dział Promocji i Marketingu

ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, II piętro, pokój 312

tel. +48 58 672 27 75, +48 58 672 43 84 wew. 47

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik: Adam Szulc


Dział Administracyjno-Techniczny

ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, II piętro, pokój 318

tel. +48 58 672 27 75, +48 58 672 43 84 wew. 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik: w zastępstwie Waldemar Czaja


Dział Aktywizacji Artystycznej i Realizacji Wydarzeń

ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, II piętro, pokój 314

tel. +48 58 672 27 75, +48 58 672 43 84 wew. 36 lub 25

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik: Waldemar Czaja


Dział Projektów

ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, I piętro, pokój 260

tel. +48 58 672 27 75, +48 58 672 43 84 wew. 73

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik: Anna Pobłocka

Wejherowskie Centrum Kultury w Wejherowie jest samorządową instytucją kultury, posiadająca osobowość prawną,  prowadzącą w szczególności działalność kulturalną w formie domu kultury.

Gmina Miasta Wejherowa działająca poprzez swoje statutowe organy jest Organizatorem Wejherowskiego Centrum Kultury.


Wejherowskie Centrum Kultury zostało utworzone z dniem 1 lipca 2000 roku uchwałą nr IIIk/XXI/234/2000 Rady Miasta Wejherowa na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.


Uchwałą nr IIIk/XXI/240/2000 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2000 roku nadano Statut samorządowej instytucji kultury - Wejherowskiemu Centrum Kultury. Aktualnie obowiązujący Statut samorządowej instytucji kultury - Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie wprowadzono Uchwałą nr VIk/XXIII/277/2012 R (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 roku poz.3447)

 § 1

Wejherowskie Centrum Kultury (WCK) działa na podstawie uchwały nr IIIk/XXI/234/2000 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2000 roku – Akt o utworzeniu Samorządowej Instytucji Kultury - Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie.

§ 2

 1. Na czele WCK stoi Dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezydenta, który zarządza i kieruje całością WCK.

 2. Dyrektor jest kierownikiem WCK jako zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

 § 3

W skład struktury organizacyjnej WCK wchodzą:

 1. Dział Księgowo-Administracyjny (DKA)

 2. Dział Kina i Organizacji Imprez (DP)

 3. Dział Promocji i Marketingu (DPM)

 4. Dział Administracyjno-Techniczny (DAT)

 5. Dział Sekcji Artystycznych (DSA)

 6. Sekretariat (S)

 7. Dział projektów (DP)

§ 4

 1. Działem Księgowo-Administracyjnym kieruje Główny Księgowy, którego stanowisko jest podporządkowane bezpośrednio do Dyrektora.

 2. W skład Działu Księgowo-Administracyjnego wchodzą następujące stanowiska pracy:

  • Główny Księgowy,

  • Specjalista ds. kadr, płac i księgowości,

  • Specjalista ds księgowości,

  • Specjalista ds windykacji i rozliczeń,

 § 5

Do zadań Działu Księgowo –Administracyjnego należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości WCK zgodnie z obowiązującymi zasadami,

 2. prowadzenie gospodarki finansowej WCK zgodnie z obowiązującymi zasadami,

 3. sprawozdawczość,

 4. płace,

 5. kadry,

 6. kasa,

 7. inne obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów,

 8. sprawozdawczość merytoryczna WCK.

 

 § 6

 1. Działem Kina i Organizacji Imprez kieruje Kierownik Działu Kina i Organizacji Imprez, którego stanowisko jest podporządkowane bezpośrednio do Dyrektora.

 2. W skład Działu  wchodzą następujące stanowiska pracy:

- Kierownik działu kina i organizacji imprez

- Specjalista ds. impresariatu,

- Asystent – animator kultury,

- Kinooperator.

 

§ 7

Do zadań Działu Kina i Organizacji Imprez należy w szczególności:

 1. ustalanie i realizacja kalendarza imprez oświatowych,

 2. działalność kina w WCK,

 3. współtworzenie projektów działań impresaryjnych,

 4. organizacja imprez (m.in. catering, noclegi, kwiaty),

 5. prace związane z organizacją wystaw i wernisaży,

 6. nawiązywanie współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami, których celem jest organizowanie życia kulturalnego w mieście Wejherowo oraz koordynowanie działań w zakresie współpracy kulturalnej

§ 8

 1. Działem Promocji i Marketingu kieruje Kierownik działu promocji i marketingu, którego stanowisko jest podporządkowane bezpośrednio Dyrektorowi.

 2. W skład działu Promocji i Marketingu wchodzą następujące stanowiska pracy:

- Kierownik działu promocji i marketingu,

- Specjalista ds. promocji i obsługi widza,

- Specjalista plastyk – grafik

- Pracownik ds obsługi kas i widza

§ 9

Do zadań Działu Promocji i Marketingu należy:

 1. projektowanie, składanie materiałów reklamowych i promocyjnych,

 2. utrzymywanie kontaktów z mediami,

 3. promocja wydarzeń organizowanych przez WCK,

 4. organizacja dystrybucji i sprzedaży biletów oraz pozostałej oferty WCK,

 5. praca przy organizacji wydarzeń kulturalnych i realizacji projektów artystycznych,

 6. prowadzenie i sprzedaż powierzchni reklamowej,

 7. sprzedaż usług oferowanych przez WCK

 8. organizacja i obsługa widowni,

 9. nadzór nad powierzchniami ogłoszeniowymi.

§ 10

 1. Działem Administracyjno – Technicznym kieruje Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego, którego stanowisko podporządkowane jest Zastępcy Dyrektora.

 2. W skład Działu Administracyjno – Technicznego wchodzą następujące stanowiska pracy:

- Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego,

- Specjalista akustyk - montażysta,

- Specjalista oświetleniowiec – montażysta,

- Technik sceny – montażysta,

- Pracownik gospodarczy,

- Technik - konserwator,

- Realizator dźwięku – montażysta,

- Specjalista ds. obsługi urządzeń

- Specjalista ds. administracji i zamówień publicznych

 

§ 11

Do zadań Działu Administracyjno – Technicznego należy w szczególności:

 1. dbałość o stan techniczny, zabezpieczenia budynku i pomieszczeń WCK,

 2. administrowanie mieniem WCK.

 3. dbałość i nadzór nad sprzętem scenotechnicznym, zabezpieczającym, akustycznym i wyposażeniowym WCK,

 4. przygotowanie zaplecza technicznego imprez,

 5. obsługa działań programowych WCK,

 6. utrzymanie czystości,

 7. dbałość, konserwacja i remonty w obiekcie WCK,

 8. zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom, BHP,

 9. zapewnienie bezpieczeństwa organizowanych imprez.

§ 12

 1. Działem Sekcji Artystycznych kieruje Zastępca Dyrektora.

 2. W skład Działu Sekcji Artystycznych wchodzą następujące stanowiska:

- Asystent – koordynator sekcji,

- Instruktorzy sztuk plastycznych.

 

§ 13

Do zadań Działu Sekcji Artystycznych należy w szczególności:

 1. organizacja i prowadzenie zajęć w zakresie sztuk plastycznych,

 2. przygotowywanie wernisaży, wystaw, dekoracji scenograficznych.

 3. wykonywanie czynności związanych z pracą sekcji działających w WCK,

 4. udział w realizacji projektów artystycznych w dziedzinie muzyki, choreografii, sztuk teatralnych, plastycznych, wizualnych, itp.

§ 14

 1. Specjalista ds. ogólnoorganizacyjnych (Sekretariat) podporządkowane jest bezpośrednio Dyrektorowi.

 2. Do zadań sekretariatu należy:

  • prowadzenie sekretariatu

  • przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz WCK

§ 15

 1. Specjalista ds. projektów ( Dział projektów) podporządkowane jest bezpośrednio Dyrektorowi.

 2. Do zadań działu projektów należy:

 •  tworzenie wniosków o dofinansowanie projektów oraz zarządzanie projektami,
 • pozyskiwanie partnerów i współpraca z partnerami przy realizacji projektów,

§ 16

Dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury do realizacji zadań może tworzyć nowe stanowiska pracy bądź zatrudnić pracowników do konkretnych przedsięwzięć.

 § 17

 

 1.  Regulamin Organizacyjny stanowi podstawę do opracowania zakresu obowiązków dla pracownika.
 2. Projekt zakresu obowiązków pracownika opracowuje osoba kierująca Działem, a zatwierdza go Dyrektor WCK.

§ 18

Schemat organizacyjny struktury organizacyjnej WCK stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 § 19

Regulamin Organizacyjny służy wyłącznie do użytku wewnętrznego.

§ 20

Zmiany Regulaminu następują w trybie właściwym do jego wprowadzenia.

Podkategorie