REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Wejherowskiego Centrum Kultury

§ 1

Wejherowskie Centrum Kultury (WCK) działa na podstawie uchwały nr IIIk/XXI/234/2000 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2000 roku – Akt o utworzeniu Samorządowej Instytucji Kultury - Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie.

§ 2

 1. Na czele WCK stoi Dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezydenta, który zarządza i kieruje całością WCK.
 2. Dyrektor jest kierownikiem WCK jako zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 3

W skład struktury organizacyjnej WCK wchodzą:

 1. Dział Księgowo-Administracyjny (DKA)
 2. Dział Kina i Organizacji Wydarzeń (DKiOW)
 3. Dział Promocji i Marketingu (DPM)
 4. Dział Administracyjno-Techniczny (DAT)
 5. Dział Aktywizacji Artystycznej i Realizacji Wydarzeń (DAAiRW)
 6. Sekretariat (S)
 7. Dział projektów (DP)

§ 4

 1. Działem Księgowo-Administracyjnym kieruje Główny Księgowy, którego stanowisko jest podporządkowane bezpośrednio do Dyrektora.
 2. W skład Działu Księgowo-Administracyjnego wchodzą następujące stanowiska pracy:

-       Główny Księgowy,

-       Specjalista ds. kadr, płac i księgowości,

-       Specjalista ds. księgowości

-       Specjalista ds. windykacji i rozliczeń,

§ 5

           

Do zadań Działu Księgowo –Administracyjnego należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości WCK zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 2. prowadzenie gospodarki finansowej WCK zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 3. sprawozdawczość,
 4. płace,
 5. kadry,
 6. kasa,
 7. inne obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów,
 8. sprawozdawczość merytoryczna WCK.

§ 6

 1. Działem Kina i Organizacji Wydarzeń kieruje Kierownik działu kina i organizacji wydarzeń, którego stanowisko jest podporządkowane bezpośrednio do Dyrektora.
 2. W skład Działu Kina i Organizacji Wydarzeń wchodzą następujące stanowiska pracy:

- Kierownik działu kina i organizacji wydarzeń

- Specjalista ds. impresariatu,

- Animator kultury

- Kinooperator

§ 7

Do zadań Działu Kina i Organizacji Wydarzeń należy w szczególności:

 1. ustalanie i realizacja kalendarza wydarzeń artystycznych (m. in. scenicznych, plenerowych),
 2. działalność kina w WCK,
 3. współtworzenie projektów działań impresaryjnych,
 4. organizacja wydarzeń (m.in. ridery techniczne, noclegi),
 5. prace związane z organizacją wystaw i wernisaży,
 6. nawiązywanie współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami, których celem jest organizowanie życia kulturalnego w mieście Wejherowo oraz koordynowanie działań w zakresie współpracy kulturalnej placówek oświatowych,
 7. organizacja i obsługa widowni.

§ 8

 1. Działem Promocji i Marketingu kieruje Kierownik działu promocji i marketingu, którego stanowisko jest podporządkowane bezpośrednio Dyrektorowi.
 2. W skład działu Promocji i Marketingu wchodzą następujące stanowiska pracy:

- Kierownik działu promocji i marketingu

- Specjalista ds. promocji i obsługi widza

- Specjalista plastyk – grafik

- Pracownik ds. obsługi kas i widza

§ 9

Do zadań Działu Promocji i Marketingu należy w szczególności:

 1. projektowanie, składanie materiałów reklamowych i promocyjnych,
 2. utrzymywanie kontaktów z mediami,
 3. promocja wydarzeń organizowanych przez WCK,
 4. organizacja dystrybucji i sprzedaży biletów oraz pozostałej oferty WCK,
 5. praca przy organizacji wydarzeń kulturalnych i realizacji projektów artystycznych,
 6. prowadzenie i sprzedaż powierzchni reklamowej,
 7. sprzedaż usług oferowanych przez WCK,
 8. nadzór nad powierzchniami ogłoszeniowymi.

§ 10

 1. Działem Administracyjno – Technicznym kieruje Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego, którego stanowisko podporządkowane jest Zastępcy Dyrektora.
 2. W skład Działu Administracyjno – Technicznego wchodzą następujące stanowiska pracy:

- Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego,

- Specjalista ds. administracji i zamówień publicznych,

- Pracownik gospodarczy,

- Technik obiektu

- Specjalista ds. obsługi urządzeń

§ 11

Do zadań Działu Administracyjno – Technicznego należy w szczególności:

 1. dbałość o stan techniczny, zabezpieczenia budynku i pomieszczeń WCK,
 2. administrowanie mieniem WCK.
 3. prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych,
 4. utrzymanie czystości,
 5. dbałość, konserwacja i remonty w obiekcie WCK,
 6. zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom, BHP,

§ 12

 1. Działem Aktywizacji Artystycznej i Realizacji Wydarzeń kieruje Zastępca Dyrektora.
 2. W skład Działu Aktywizacji Artystycznej i Realizacji Wydarzeń wchodzą następujące stanowiska:

- Koordynator sekcji i organizacji wydarzeń

- Specjalista akustyk-montażysta,

- Specjalista oświetleniowiec – montażysta,

- Technik sceny – montażysta,

- Realizator dźwięku – montażysta,

- Instruktorzy działu aktywizacji artystycznej,

§ 13

Do zadań Działu Aktywizacji Artystycznej i Realizacji Wydarzeń należy w szczególności:

 1. organizacja i prowadzenie zajęć w zakresie sztuk wizualnych, choreografii, muzyki, teatru,
 2. przygotowywanie wernisaży, wystaw, dekoracji scenograficznych,
 3. wykonywanie czynności związanych z pracą sekcji działających w WCK,
 4. udział w realizacji projektów artystycznych w dziedzinie muzyki, choreografii, sztuk teatralnych, plastycznych, wizualnych, itp.
  1. realizacja wydarzeń, w tym przygotowanie zaplecza technicznego wydarzeń,
  2. dbałość i nadzór nad sprzętem scenotechnicznym, zabezpieczającym, akustycznym    i wyposażeniowym WCK,
   1. zapewnienie bezpieczeństwa organizowanych wydarzeń.

   § 14

 1. Specjalista ds. ogólnoorganizacyjnych (Sekretariat) podporządkowane jest bezpośrednio Dyrektorowi.
 2. Do zadań sekretariatu należy:
  • prowadzenie sekretariatu
  • przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz WCK

§ 15

 1. Działem Projektów kieruje Kierownik działu projektów, którego stanowisko jest podporządkowane bezpośrednio Dyrektorowi.
 2. W skład Działu Projektów wchodzą następujące stanowiska:

- Kierownik działu projektów

- Specjalista ds. projektów

- Animator kultury

                                                           § 16

Do zadań Działu Projektów należy w szczególności:

 • tworzenie wniosków o dofinansowanie projektów oraz zarządzanie projektami,
 • pozyskiwanie partnerów i współpraca z partnerami przy realizacji projektów,

                                                                 § 17

Dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury do realizacji zadań może tworzyć nowe stanowiska pracy bądź zatrudnić pracowników do konkretnych przedsięwzięć.

§ 18

 1. Regulamin Organizacyjny stanowi podstawę do opracowania zakresu obowiązków dla pracownika.
 2. Projekt zakresu obowiązków pracownika opracowuje osoba kierująca Działem, a zatwierdza go Dyrektor WCK.

§ 19

Schemat organizacyjny struktury organizacyjnej WCK stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 20

Regulamin Organizacyjny służy wyłącznie do użytku wewnętrznego.

§ 21

       Zmiany Regulaminu następują w trybie właściwym do jego wprowadzenia.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
schemat 01.04.2021 pdf 311.17 KB Lidia Szczygieł
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 07 kwiecień 2021 08:16 Lidia Szczygieł