REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Wejherowskiego Centrum Kultury

§ 1

Wejherowskie Centrum Kultury (WCK) działa na podstawie uchwały nr IIIk/XXI/234/2000 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2000 roku – Akt o utworzeniu Samorządowej Instytucji Kultury - Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie.

§ 2

 1. Na czele WCK stoi Dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezydenta, który zarządza i kieruje całością WCK.
 2. Dyrektor jest kierownikiem WCK jako zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 3

W skład struktury organizacyjnej WCK wchodzą:

 1. Dział Księgowo-Administracyjny (DKA)
 2. Dział Kina i Organizacji Wydarzeń (DKiOW)
 3. Dział Promocji i Marketingu (DPM)
 4. Dział Administracyjno-Techniczny (DAT)
 5. Dział Aktywizacji Artystycznej i Realizacji Wydarzeń (DAAiRW)
 6. Sekretariat (S)
 7. Dział projektów (DP)

§ 4

 1. Działem Księgowo-Administracyjnym kieruje Główny Księgowy, którego stanowisko jest podporządkowane bezpośrednio do Dyrektora.
 2. W skład Działu Księgowo-Administracyjnego wchodzą następujące stanowiska pracy:

-       Główny Księgowy,

-       Specjalista ds. kadr, płac i księgowości,

-       Specjalista ds. księgowości,

-       Specjalista ds. windykacji i rozliczeń.

§ 5

           

Do zadań Działu Księgowo –Administracyjnego należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości WCK zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 2. prowadzenie gospodarki finansowej WCK zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 3. sprawozdawczość,
 4. płace,
 5. kadry,
 6. kasa,
 7. inne obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów,
 8. sprawozdawczość merytoryczna WCK.

§ 6

 1. Działem Kina i Organizacji Wydarzeń kieruje Kierownik działu kina i organizacji wydarzeń, którego stanowisko jest podporządkowane bezpośrednio do Dyrektora.
 2. W skład Działu Programowego wchodzą następujące stanowiska pracy:

- Kierownik działu kina i organizacji wydarzeń,

- Specjalista ds. impresariatu,

- Animator kultury,

- Kinooperator.

§ 7

Do zadań Działu Kina i Organizacji Wydarzeń należy w szczególności:

 1. ustalanie i realizacja kalendarza wydarzeń artystycznych (m.in. scenicznych, plenerowych),
 2. działalność kina w WCK,
 3. współtworzenie projektów działań impresaryjnych,
 4. organizacja wydarzeń (m.in. ridery techniczne, noclegi),
 5. prace związane z organizacją wystaw i wernisaży,
 6. nawiązywanie współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami, których celem jest organizowanie życia kulturalnego w mieście Wejherowo oraz koordynowanie działań w zakresie współpracy kulturalnej placówek oświatowych,
 7. organizacja i obsługa widowni.

§ 8

 1. Działem Promocji i Marketingu kieruje Kierownik działu promocji i marketingu, którego stanowisko jest podporządkowane bezpośrednio Dyrektorowi.
 2. W skład działu Promocji i Marketingu wchodzą następujące stanowiska pracy:

- Kierownik działu promocji i marketingu,

- Specjalista ds. promocji i obsługi widza ,

- Specjalista plastyk – grafik ,

- Pracownik ds. obsługi kas i widza.

§ 9

Do zadań Działu Promocji i Marketingu należy w szczególności:

 1. projektowanie, składanie materiałów reklamowych i promocyjnych,
 2. utrzymywanie kontaktów z mediami,
 3. promocja wydarzeń organizowanych przez WCK,
 4. organizacja dystrybucji i sprzedaży biletów oraz pozostałej oferty WCK,
 5. praca przy organizacji wydarzeń kulturalnych i realizacji projektów artystycznych,
 6. prowadzenie i sprzedaż powierzchni reklamowej,
 7. sprzedaż usług oferowanych przez WCK
 8. nadzór nad powierzchniami ogłoszeniowymi,

§ 10

 1. Działem Administracyjno – Technicznym kieruje Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego, którego stanowisko podporządkowane jest Zastępcy Dyrektora.
 2. W skład Działu Administracyjno – Technicznego wchodzą następujące stanowiska pracy:

- Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego,

- Specjalista ds. administracji i zamówień publicznych,

- Pracownik gospodarczy,

- Technik obiektu,

- Specjalista ds. obsługi urządzeń.

§ 11

Do zadań Działu Administracyjno – Technicznego należy w szczególności:

 1. dbałość o stan techniczny, zabezpieczenia budynku i pomieszczeń WCK,
 2. administrowanie mieniem WCK,
 3. prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych,
 4. utrzymanie czystości,
 5. dbałość o mienie, konserwacja i remonty w obiekcie WCK,
 6. zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom, BHP,

§ 12

 1. Działem Aktywizacji Artystycznej i Realizacji Wydarzeń kieruje Zastępca Dyrektora.
 1. W skład Działu Aktywizacji Artystycznej i Realizacji Wydarzeń wchodzą następujące stanowiska:

- Koordynator sekcji i organizacji wydarzeń,

- Animator i koordynator wydarzeń,

- Specjalista akustyk-montażysta,

- Specjalista oświetleniowiec – montażysta,

- Technik sceny – montażysta,

- Realizator dźwięku – montażysta,

- Instruktorzy działu aktywizacji artystycznej,

§ 13

Do zadań Aktywizacji Artystycznej i Realizacji Wydarzeń należy w szczególności:

 1. organizacja i prowadzenie zajęć w zakresie sztuk wizualnych, choreografii, muzyki, teatru,
 2. przygotowywanie wernisaży, wystaw, dekoracji scenograficznych.
 3. wykonywanie czynności związanych z pracą sekcji działających w WCK,
 4. udział w realizacji projektów artystycznych w dziedzinie muzyki, choreografii, sztuk teatralnych, plastycznych, wizualnych, itp.
 5. Realizacja wydarzeń, w tym przygotowywanie zaplecza technicznego wydarzeń,
 6. Dbałość o nadzór nad sprzętem scenotechnicznym, zabezpieczającym, akustycznym i wyposażeniowym WCK,
 7. Zabezpieczenie bezpieczeństwa organizowanych wydarzeń.

   § 14

 1. Specjalista ds. ogólnoorganizacyjnych (Sekretariat) podporządkowane jest bezpośrednio Dyrektorowi.
 2. Do zadań sekretariatu należy:

- prowadzenie sekretariatu,

- przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz  WCK.

§ 15

 1. Działem Projektów kieruje Kierownik działu projektów, którego stanowisko jest przyporządkowane bezpośrednio Dyrektorowi.
 2. W skład Działu Projektów wchodzą następujące stanowiska:

- Kierownik Działu Projektów,

- Specjalista ds. projektów,

-Animator kultury

§ 16

Do zadań działu projektów należy:

 1. tworzenie wniosków o dofinansowanie projektów oraz zarządzanie projektami,
 2. pozyskiwanie partnerów i współpraca z partnerami przy realizacji projektów,

§ 17

Dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury do realizacji zadań może tworzyć nowe stanowiska pracy bądź zatrudnić pracowników do konkretnych przedsięwzięć.

§ 18

 1. Dyrektor przyjmuje interesantów, w sprawach skarg, wniosków oraz petycji w każda środę w godzinach od 12.000 do 14.000 w razie nieobecności Dyrektora czynności te wykonuje zastępca Dyrektora w każda środę w godzinach od 14.000 do 16.00.
 2. Dyrektor zleca załatwianie skarg, wniosków i petycji według kompetencji.
 3. Pracownicy Centrum, których działalności dotyczy skarga lub wniosek maja obowiązek udostępnienia wszelkich danych osobie wyznaczonej przez Dyrektora do sprawdzenia zasadności.
 4. Przy rozpatrywaniu skarg i wniosków stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego a przy rozpatrywaniu petycji przepisy ustawy o petycjach.

§ 19

 1. Regulamin Organizacyjny stanowi podstawę do opracowania zakresu obowiązków dla pracownika.
 2. Projekt zakresu obowiązków pracownika opracowuje osoba kierująca Działem, a zatwierdza go Dyrektor WCK.

§ 20

Schemat organizacyjny struktury organizacyjnej WCK stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 21

Regulamin Organizacyjny służy wyłącznie do użytku wewnętrznego.

§ 22

Zmiany Regulaminu następują w trybie właściwym do jego wprowadzenia.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
schemat 01.04.2021 pdf 311.17 KB lukasbark
Zarzadzenie nr 14/2021 pdf 356.47 KB lukasbark
Zarządzenie nr 5/2023 pdf 2.89 MB Olczyk Andrzej
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 07 kwiecień 2021 08:16 lukasbark
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 28 luty 2022 08:33 lukasbark
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05 kwiecień 2023 06:59 Olczyk Andrzej