REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Wejherowskiego Centrum Kultury

§ 1

Wejherowskie Centrum Kultury (WCK) działa na podstawie uchwały nr IIIk/XXI/234/2000 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2000 roku z późniejszymi zmianami – Akt o utworzeniu Samorządowej Instytucji Kultury - Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie.

 § 2

 1. Na czele WCK stoi Dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezydenta, który zarządza i kieruje całością WCK.
 2. Dyrektor jest kierownikiem WCK jako zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 3. Dyrektor zarządza i kieruje WCK przy współpracy z dwoma Zastępcami Dyrektora.

 § 3

W skład struktury organizacyjnej WCK wchodzą:

 1. Dział Finansowo - Księgowy (DFK)
 2. Dział Kina i Organizacji Wydarzeń (DKiOW)
 3. Dział Promocji i Marketingu (DPM)
 4. Dział Administracyjno-Techniczny (DAT)
 5. Dział Aktywizacji Artystycznej i Realizacji Wydarzeń (DAAiRW)
 6. Sekretariat (S)
 7. Dział projektów (DP)

 § 4

 1. Działem Finansowo - Księgowym kieruje Główny Księgowy, którego stanowisko jest podporządkowane bezpośrednio Dyrektorowi.
 2. W skład Działu Finansowo – Księgowego wchodzą następujące stanowiska pracy:
 1. Główny Księgowy,
 2. Specjalista ds. kadr, płac i księgowości,
 3. Specjalista ds. księgowości,
 4. Specjalista ds. windykacji i rozliczeń.

 § 5

Do zadań Działu Finansowo - Księgowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości WCK zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 2. prowadzenie gospodarki finansowej WCK zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 3. sprawozdawczość,
 4. płace,
 5. kadry,
 6. kasa,
 7. inne obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów,
 8. sprawozdawczość merytoryczna WCK.

 

§ 6

 1. Działem Kina i Organizacji Wydarzeń kieruje Kierownik działu kina i organizacji wydarzeń, którego stanowisko jest podporządkowane bezpośrednio Dyrektorowi.
 2. W skład Działu Programowego wchodzą następujące stanowiska pracy:
 1. Kierownik działu kina i organizacji wydarzeń,
 2. Specjalista ds. impresariatu,
 3. Animator kultury,
 4. Kinooperator.

 § 7

Do zadań Działu Kina i Organizacji Wydarzeń należy w szczególności:

 1. ustalanie i realizacja kalendarza wydarzeń artystycznych (m.in. scenicznych, plenerowych),
 2. działalność kina w WCK,
 3. współtworzenie projektów działań impresaryjnych,
 4. organizacja wydarzeń (m.in. ridery techniczne, noclegi),
 5. prace związane z organizacją wystaw i wernisaży,
 6. nawiązywanie współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami, których celem jest organizowanie życia kulturalnego w mieście Wejherowo oraz koordynowanie działań w zakresie współpracy kulturalnej placówek oświatowych,
 7. organizacja i obsługa widowni.

 

§ 8

 1. Działem Promocji i Marketingu kieruje Kierownik działu promocji i marketingu, którego stanowisko jest podporządkowane bezpośrednio Zastępcy Dyrektora.
 2. W skład działu Promocji i Marketingu wchodzą następujące stanowiska pracy:
 1. Kierownik działu promocji i marketingu,
 2. Specjalista ds. promocji i obsługi widza ,
 3. Specjalista plastyk – grafik ,
 4. Pracownik ds. obsługi kas i widza.
 5. Pracownik ds. obsługi kas i widza.

 § 9

 

Do zadań Działu Promocji i Marketingu należy w szczególności:

 1. projektowanie, składanie materiałów reklamowych i promocyjnych,
 2. utrzymywanie kontaktów z mediami,
 3. promocja wydarzeń organizowanych przez WCK,
 4. organizacja dystrybucji i sprzedaży biletów oraz pozostałej oferty WCK,
 5. praca przy organizacji wydarzeń kulturalnych i realizacji projektów artystycznych,
 6. prowadzenie i sprzedaż powierzchni reklamowej,
 7. sprzedaż usług oferowanych przez WCK
 8. nadzór nad powierzchniami ogłoszeniowymi,

 § 10

 

 1. Działem Administracyjno – Technicznym kieruje Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego, którego stanowisko podporządkowane jest bezpośrednio Zastępcy Dyrektora.
 2. W skład Działu Administracyjno – Technicznego wchodzą następujące stanowiska pracy:
 1. Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego,
 2. Specjalista ds. administracji i zamówień publicznych,
 3. Pracownik gospodarczy,
 4. Specjalista ds. obsługi urządzeń,
 5. Specjalista ds. obsługi urządzeń.

 § 11

Do zadań Działu Administracyjno – Technicznego należy w szczególności:

 1. dbałość o stan techniczny, zabezpieczenia budynku i pomieszczeń WCK,
 2. administrowanie mieniem WCK,
 3. prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych,
 4. utrzymanie czystości,
 5. dbałość o mienie, konserwacja i remonty w obiekcie WCK,
 6. zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom, BHP,

 § 12

 1. Działem Aktywizacji Artystycznej i Realizacji Wydarzeń kieruje Zastępca Dyrektora, którego stanowisko jest podporządkowane bezpośrednio Dyrektorowi.
 1. W skład Działu Aktywizacji Artystycznej i Realizacji Wydarzeń wchodzą następujące stanowiska:
 1. Koordynator sekcji i organizacji wydarzeń,
 2. Animator i koordynator wydarzeń,
 3. Specjalista akustyk-montażysta,
 4. Specjalista oświetleniowiec – montażysta,
 5. Technik sceny – montażysta,
 6. Realizator dźwięku – montażysta,
 7. Instruktorzy działu aktywizacji artystycznej.

 § 13

Do zadań Aktywizacji Artystycznej i Realizacji Wydarzeń należy w szczególności:

 1. organizacja i prowadzenie zajęć w zakresie sztuk wizualnych, choreografii, muzyki, teatru,
 2. przygotowywanie wernisaży, wystaw, dekoracji scenograficznych.
 3. wykonywanie czynności związanych z pracą sekcji działających w WCK,
 4. udział w realizacji projektów artystycznych w dziedzinie muzyki, choreografii, sztuk teatralnych, plastycznych, wizualnych, itp.
 5. Realizacja wydarzeń, w tym przygotowywanie zaplecza technicznego wydarzeń,
 6. Dbałość o nadzór nad sprzętem scenotechnicznym, zabezpieczającym, akustycznym i wyposażeniowym WCK,
 7. Zabezpieczenie bezpieczeństwa organizowanych wydarzeń.

 

§ 14

 1. Specjalista ds. ogólnoorganizacyjnych (Sekretariat) podporządkowane jest bezpośrednio Dyrektorowi.
 2. Do zadań sekretariatu należy:

- prowadzenie sekretariatu,

- przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz WCK.

 § 15

 1. Działem Projektów kieruje Zastępca Dyrektora, którego stanowisko jest podporządkowane bezpośrednio Dyrektorowi.
 2. W skład Działu Projektów wchodzą następujące stanowiska:
 1. Specjalista ds. projektów,
 2. Animator kultury,
 3. Animator kultury.
 4. § 16

 

 

Do zadań działu projektów należy:

 1. tworzenie wniosków o dofinansowanie projektów oraz zarządzanie projektami,
 2. pozyskiwanie partnerów i współpraca z partnerami przy realizacji projektów,

 

 § 17

Dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury do realizacji zadań może tworzyć nowe stanowiska pracy bądź zatrudnić pracowników do konkretnych przedsięwzięć.

 § 18

W przypadku nieobecności Dyrektora WCK, Dyrektor wyznacza jednego z Zastępców Dyrektora do kierowania i zarządzania całością WCK.

 § 19

 1. Dyrektor przyjmuje interesantów, w sprawach skarg, wniosków oraz petycji w każdą środę w godzinach od 12.00 do 14.00, w razie nieobecności Dyrektora czynności te wykonuje zastępca Dyrektora w każdą środę w godzinach od 16.00 do 18.00.
 2. Dyrektor zleca załatwianie skarg, wniosków i petycji według kompetencji.
 3. Pracownicy Centrum, których działalności dotyczy skarga lub wniosek maja obowiązek udostępnienia wszelkich danych osobie wyznaczonej przez Dyrektora do sprawdzenia zasadności.
 4. Przy rozpatrywaniu skarg i wniosków stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, a przy rozpatrywaniu petycji przepisy ustawy o petycjach.

 § 20

 1. Regulamin Organizacyjny stanowi podstawę do opracowania zakresu obowiązków dla pracowników.
 2. Projekt zakresu obowiązków pracownika opracowuje osoba kierująca Działem, a zatwierdza go Dyrektor WCK.

 § 21

Schemat organizacyjny struktury organizacyjnej WCK stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 § 22

Regulamin Organizacyjny służy wyłącznie do użytku wewnętrznego.

 § 23

Zmiany Regulaminu następują w trybie właściwym do jego wprowadzenia.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
schemat 01.04.2021 pdf 311.17 KB lukasbark
Zarzadzenie nr 14/2021 pdf 356.47 KB lukasbark
Zarządzenie nr 5/2023 pdf 2.89 MB Olczyk Andrzej
Zarządzenie Dyrektora Nr 1/2024 z dnia 19.01.2024 r. pdf 627.20 KB Aneta Marcinkiewicz
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 07 kwiecień 2021 08:16 lukasbark
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 28 luty 2022 08:33 lukasbark
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05 kwiecień 2023 06:59 Olczyk Andrzej
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 styczeń 2024 13:02 Aneta Marcinkiewicz