Drukuj

 § 1

Wejherowskie Centrum Kultury (WCK) działa na podstawie uchwały nr IIIk/XXI/234/2000 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2000 roku – Akt o utworzeniu Samorządowej Instytucji Kultury - Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie.

§ 2

 1. Na czele WCK stoi Dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezydenta, który zarządza i kieruje całością WCK.

 2. Dyrektor jest kierownikiem WCK jako zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

 § 3

W skład struktury organizacyjnej WCK wchodzą:

 1. Dział Księgowo-Administracyjny (DKA)

 2. Dział Kina i Organizacji Imprez (DP)

 3. Dział Promocji i Marketingu (DPM)

 4. Dział Administracyjno-Techniczny (DAT)

 5. Dział Sekcji Artystycznych (DSA)

 6. Sekretariat (S)

 7. Dział projektów (DP)

§ 4

 1. Działem Księgowo-Administracyjnym kieruje Główny Księgowy, którego stanowisko jest podporządkowane bezpośrednio do Dyrektora.

 2. W skład Działu Księgowo-Administracyjnego wchodzą następujące stanowiska pracy:

  • Główny Księgowy,

  • Specjalista ds. kadr, płac i księgowości,

  • Specjalista ds księgowości,

  • Specjalista ds windykacji i rozliczeń,

 § 5

Do zadań Działu Księgowo –Administracyjnego należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości WCK zgodnie z obowiązującymi zasadami,

 2. prowadzenie gospodarki finansowej WCK zgodnie z obowiązującymi zasadami,

 3. sprawozdawczość,

 4. płace,

 5. kadry,

 6. kasa,

 7. inne obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów,

 8. sprawozdawczość merytoryczna WCK.

 

 § 6

 1. Działem Kina i Organizacji Imprez kieruje Kierownik Działu Kina i Organizacji Imprez, którego stanowisko jest podporządkowane bezpośrednio do Dyrektora.

 2. W skład Działu  wchodzą następujące stanowiska pracy:

- Kierownik działu kina i organizacji imprez

- Specjalista ds. impresariatu,

- Asystent – animator kultury,

- Kinooperator.

 

§ 7

Do zadań Działu Kina i Organizacji Imprez należy w szczególności:

 1. ustalanie i realizacja kalendarza imprez oświatowych,

 2. działalność kina w WCK,

 3. współtworzenie projektów działań impresaryjnych,

 4. organizacja imprez (m.in. catering, noclegi, kwiaty),

 5. prace związane z organizacją wystaw i wernisaży,

 6. nawiązywanie współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami, których celem jest organizowanie życia kulturalnego w mieście Wejherowo oraz koordynowanie działań w zakresie współpracy kulturalnej

§ 8

 1. Działem Promocji i Marketingu kieruje Kierownik działu promocji i marketingu, którego stanowisko jest podporządkowane bezpośrednio Dyrektorowi.

 2. W skład działu Promocji i Marketingu wchodzą następujące stanowiska pracy:

- Kierownik działu promocji i marketingu,

- Specjalista ds. promocji i obsługi widza,

- Specjalista plastyk – grafik

- Pracownik ds obsługi kas i widza

§ 9

Do zadań Działu Promocji i Marketingu należy:

 1. projektowanie, składanie materiałów reklamowych i promocyjnych,

 2. utrzymywanie kontaktów z mediami,

 3. promocja wydarzeń organizowanych przez WCK,

 4. organizacja dystrybucji i sprzedaży biletów oraz pozostałej oferty WCK,

 5. praca przy organizacji wydarzeń kulturalnych i realizacji projektów artystycznych,

 6. prowadzenie i sprzedaż powierzchni reklamowej,

 7. sprzedaż usług oferowanych przez WCK

 8. organizacja i obsługa widowni,

 9. nadzór nad powierzchniami ogłoszeniowymi.

§ 10

 1. Działem Administracyjno – Technicznym kieruje Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego, którego stanowisko podporządkowane jest Zastępcy Dyrektora.

 2. W skład Działu Administracyjno – Technicznego wchodzą następujące stanowiska pracy:

- Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego,

- Specjalista akustyk - montażysta,

- Specjalista oświetleniowiec – montażysta,

- Technik sceny – montażysta,

- Pracownik gospodarczy,

- Technik - konserwator,

- Realizator dźwięku – montażysta,

- Specjalista ds. obsługi urządzeń

- Specjalista ds. administracji i zamówień publicznych

 

§ 11

Do zadań Działu Administracyjno – Technicznego należy w szczególności:

 1. dbałość o stan techniczny, zabezpieczenia budynku i pomieszczeń WCK,

 2. administrowanie mieniem WCK.

 3. dbałość i nadzór nad sprzętem scenotechnicznym, zabezpieczającym, akustycznym i wyposażeniowym WCK,

 4. przygotowanie zaplecza technicznego imprez,

 5. obsługa działań programowych WCK,

 6. utrzymanie czystości,

 7. dbałość, konserwacja i remonty w obiekcie WCK,

 8. zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom, BHP,

 9. zapewnienie bezpieczeństwa organizowanych imprez.

§ 12

 1. Działem Sekcji Artystycznych kieruje Zastępca Dyrektora.

 2. W skład Działu Sekcji Artystycznych wchodzą następujące stanowiska:

- Asystent – koordynator sekcji,

- Instruktorzy sztuk plastycznych.

 

§ 13

Do zadań Działu Sekcji Artystycznych należy w szczególności:

 1. organizacja i prowadzenie zajęć w zakresie sztuk plastycznych,

 2. przygotowywanie wernisaży, wystaw, dekoracji scenograficznych.

 3. wykonywanie czynności związanych z pracą sekcji działających w WCK,

 4. udział w realizacji projektów artystycznych w dziedzinie muzyki, choreografii, sztuk teatralnych, plastycznych, wizualnych, itp.

§ 14

 1. Specjalista ds. ogólnoorganizacyjnych (Sekretariat) podporządkowane jest bezpośrednio Dyrektorowi.

 2. Do zadań sekretariatu należy:

  • prowadzenie sekretariatu

  • przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz WCK

§ 15

 1. Specjalista ds. projektów ( Dział projektów) podporządkowane jest bezpośrednio Dyrektorowi.

 2. Do zadań działu projektów należy:

§ 16

Dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury do realizacji zadań może tworzyć nowe stanowiska pracy bądź zatrudnić pracowników do konkretnych przedsięwzięć.

 § 17

 

 1.  Regulamin Organizacyjny stanowi podstawę do opracowania zakresu obowiązków dla pracownika.
 2. Projekt zakresu obowiązków pracownika opracowuje osoba kierująca Działem, a zatwierdza go Dyrektor WCK.

§ 18

Schemat organizacyjny struktury organizacyjnej WCK stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 § 19

Regulamin Organizacyjny służy wyłącznie do użytku wewnętrznego.

§ 20

Zmiany Regulaminu następują w trybie właściwym do jego wprowadzenia.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 24 luty 2017 11:16 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 24 luty 2017 11:23 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 26 luty 2017 19:07 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 06 grudzień 2017 08:23 Lidia Szczygieł
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21 wrzesień 2018 09:59 Lidia Szczygieł
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 kwiecień 2019 08:23 Lidia Szczygieł