Wejherowskie Centrum Kultury prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami kulturalnymi społeczności lokalnej. Realizuje zadania w dziedzinie animacji, edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę oraz upowszechniania kultury.

Do głównych zadań Wejherowskiego Centrum Kultury należy:

  • prowadzenie kół i sekcji zainteresowań,
  • organizowanie masowych imprez kulturalnych, widowisk teatralnych, estradowych, wystaw, festynów itp.,
  • koordynacja działań kulturalnych na terenie miasta Wejherowa,
  • udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej placówkom i towarzystwom kulturalnym oraz amatorskiemu ruchowi artystycznemu,
  • tworzenie warunków do kultywowania folkloru kaszubskiego,
  • prowadzenie działalności informacyjnej w przedmiocie objętym zakresem działalności Wejherowskiego Centrum Kultury,
  • tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr oraz wartości kultury,
  • współpraca z innymi placówkami kulturalno-oświatowymi na terenie miasta, jak i poza nim,
  • realizacja zadań z zakresu sportu i promocji turystycznej miasta Wejherowa.


Przez wieloletnią działalność WCK stało się wiodącą placówką w dziedzinie upowszechniania kultury w mieście.