Zarządzenie Nr 1

Dyrektora Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie
z dnia 09 lutego 2012 roku

w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Wejherowskim Centrum Kultury w Wejherowie.

Na podstawie art.69 ust.1 pkt.3 w związku z art.68 ust.2 pkt.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 roku nr. 157 poz. 1240,ze zmianami/

Dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie
zarządza, co następuje:

§ 1
Dla zapewnienia adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej wprowadza się Procedurę zarządzania ryzykiem w Wejherowskim Centrum Kultury w Wejherowie, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom komórek organizacyjnych Centrum.
§ 3
Traci moc Instrukcja zarządzania ryzykiem w Wejherowskim Centrum Kultury w Wejherowie wprowadzona w dniu 25 listopada 2010 roku.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.