Wejherowo: 05/2013/UN - Świadczenie usługi całodobowej ochrony i dozoru osób i mienia w budynku Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskie Centrum Kultury przy ulicy Sobieskiego 255 w Wejherowie.
Numer ogłoszenia: 115636 - 2013; data zamieszczenia: 22.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wejherowskie Centrum Kultury , ul. 1000-lecia PP 15, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 6722775, faks 58 6721559.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wck.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 05/2013/UN - Świadczenie usługi całodobowej ochrony i dozoru osób i mienia w budynku Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskie Centrum Kultury przy ulicy Sobieskiego 255 w Wejherowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi całodobowej ochrony i dozoru osób i mienia w budynku Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskie Centrum Kultury przy ulicy Sobieskiego 255 w Wejherowie wraz z przyległym do obiektu terenem oraz budynkiem trafostacji. Szacowana ilość godzin świadczenia usługi w terminie realizacji zamówienia wynosi: 8860 godzin. 2. W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest spełnić podstawowe wymagania stawiane przez Zamawiającego, a w szczególności:posiadanie przez pracowników ochrony środków łączności, w tym stały kontakt z samochodem patrolowym lub grupą interwencyjną Wykonawcy oraz zapewnienie stałej możliwości wezwania Policji; powierzenie realizacji zamówienia pracownikom ochrony o odpowiedniej sprawności fizycznej, intelektualnej i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej; możliwość zastąpienia pracownika ochrony innym pracownikiem Wykonawcy na żądanie Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach. Wykonawca obowiązany będzie dokonać zmiany pracownika, na innego spełniającego na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ; interwencja grupy patrolowej (patrolu interwencyjnego) Wykonawcy 24 godz./dobę, na każde wezwanie pracownika ochrony lub Zamawiającego, w czasie nie dłuższym niż 10 minut od wezwania; jednolite umundurowanie i posiadanie identyfikatorów przez pracowników ochrony realizujących zadanie ochrony mienia; posiadanie stacji monitoringowej, zainstalowania bezprzewodowego systemu dozoru obchodów patrolujących. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 4. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, lecz nieprzekraczającej kwoty 200 000 euro dla dostaw i usług..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających przewidzianych w art. 67 ust.1 pkt 6. 2. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ tj. ochrony i dozoru osób i mienia w budynku Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskie Centrum Kultury przy ulicy Sobieskiego 255 w Wejherowie wraz z przyległym do obiektu terenem. W ramach zamówienia uzupełniającego Zamawiający może zlecić dodatkowe zabezpieczenie imprez wewnętrznych odbywających się na terenie obiektu w zakresie ustalonym przez Zamawiającego. 3. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 1.300,00 złotych, słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100; 2. Termin wniesienia wadium. 2.1 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. b) wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w siedzibie Wejherowskiego Centrum Kultury, do 29.03.2013 r. pod adresem: Os. 1000-lecia PP 15, 84-200 Wejherowo, po 29.03.2013 r. pod adresem: ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo , w Sekretariacie, przed upływem terminu składania ofert. 2.2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym: a) wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego - Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie nr 73 8350 0004 0000 6663 2000 0010, b) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w siedzibie Wejherowskiego Centrum Kultury, do 29.03.2013 r. pod adresem: Os. 1000-lecia PP 15, 84-200 Wejherowo, po 29.03.2013 r. pod adresem: ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, w Sekretariacie przed upływem terminu składania ofert. 3. Formy wniesienia wadium. 3.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3.2 Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zostały określone w rozdz. XII SIWZ.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada koncesję wydaną, na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn.: Dz. U. 2005 r., nr 145, poz. 1221 z póżn. zm.), przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie wykonywania usług ochrony osób i mienia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia spełniające łącznie poniższe warunki: realizowane przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy każde; polegające na świadczeniu usług ochrony i dozoru osób i mienia w budynku użyteczności publicznej każde; oraz o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł brutto każde.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają uprawnienia wydane, na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia - Rozdz. 5 (tekst jedn.: Dz. U. 2005r., nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne - Dz. U. 2011 nr 183 poz. 1087. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej 3 osobami zatrudnionymi u Wykonawcy na umowie o pracę oraz posiadającymi licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia oraz co najmniej 2 letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług ochrony i dozoru osób i mienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000,00 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta winna zawierać: a) Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, zgodnie z definicją przyjętą w słowniczku SIWZ. c) Dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium wraz z dokumentami, z których wynika stosowne upoważnienie (upełnomocnienie). Oryginał tego dokumentu należy złożyć w siedzibie Wejherowskiego Centrum Kultury, do 29.03.2013 r. pod adresem: Os. 1000-lecia PP 15, 84-200 Wejherowo, po 29.03.2013 r. pod adresem: ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, w Sekretariacie przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdz. XII pkt. 2.1. lit. b SIWZ. d) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX SIWZ, w szczególności Informację o braku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawcy albo listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. Należy wypełnić załącznik nr 4 do SIWZ.

III.7)

 

ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne – należy przedłożyć oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.wck.org.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: do 29.03.2013 r. pod adresem: Os. 1000-lecia PP 15, 84-200 Wejherowo, po 29.03.2013 r. pod adresem: ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, w Sekretariacie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2013 godzina 13:30, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Wejherowskiego Centrum Kultury, 84-200 Wejherowo do 29.03.2013 r. na adres: Os. 1000-lecia PP 15, po 29.03.2013 r. na adres: ul. Sobieskiego 255 w Sekretariacie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
Pobierz (ogłoszenie.pdf)ogłoszenie.pdf[ ]70 Kb
Pobierz (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf[ ]484 Kb