Wejherowo: 01/2014/UN- Kompleksowa obsługa projekcji filmowych realizowanych w sali głównej, w sali kameralnej i sali konferencyjnej Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie z podziałem na 3 części.
Numer ogłoszenia: 50200 - 2014; data zamieszczenia: 12.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wejherowskie Centrum Kultury , ul. Jana III Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 6722775, faks 58 6721559.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wck.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 01/2014/UN- Kompleksowa obsługa projekcji filmowych realizowanych w sali głównej, w sali kameralnej i sali konferencyjnej Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie z podziałem na 3 części..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa projekcji filmowych realizowanych w sali głównej, w sali kameralnej i sali konferencyjnej Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie z podziałem na 3 części. 2. Szczegółowy zakres przedmiotowego zamówienia: nazwa, opis zadania wraz z ilością projekcji i podziałem na części zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawcy do przeprowadzenia projekcji filmowych, o których mowa w załączniku nr 6 do SIWZ otrzymają od Zamawiającego sprzęt/urządzenia wymienione w załączniku nr 6 a do SIWZ umożliwiające wykonanie zadań. 3. W ramach realizacji projekcji, o których mowa w pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest również do wgrywania filmów i zwiastunów na serwer, dokonywania co 2 tygodnie zdjęć lampy projekcyjnej, opuszczania ekranu, i rozstawiania głośników zaekranowych, każdorazowo podnoszenia ekranu, terminowego demontażu sprzętu po zakończonym seansie, konserwacji sprzętu w szczególności projektora i kontroli żywotności lampy, systematycznego i prawidłowego prowadzenia dokumentacji projekcji w tym w szczególności, przygotowania oraz prowadzenia dzienników usterek i przeglądów (opis przebiegu usterki i przeglądu okresowego), a następnie comiesięczne przekazywanie tej dokumentacji w wersji papierowej wyznaczonemu pracownikowi Wejherowskiego Centrum Kultury, sporządzania miesięcznych Kart Czasu Pracy i przekazywanie ich do działu Kadr, przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024), wspomagania bileterów podczas projekcji 2D i 3D, poprzez pomoc w prowadzeniu kontroli widza w trakcie opuszczania Sali po zakończeniu projekcji seansów 3D z okularami i reagowania na nieuprawnione wejścia na sale z projekcją jeśli takie zajście zauważą. 4. Projekcje będą realizowane w następujących salach: sala główna, sala kameralna, sala konferencyjna. 5. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, lecz nie przekraczającej kwoty 207 000 euro dla dostaw i usług..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.13.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w nn. postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dotyczy części od 1 do 3: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na realizowaniu przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy usługi polegającej na świadczeniu usługi obsługi projekcji filmowych na sprzęcie wymienionym w załączniku 6a do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do stanowisk, jakie zostaną im powierzone. Dotyczy części od 1 do 3: Wykonawca zobowiązany jest dysponować co najmniej jedną osobą do prowadzenia projekcji filmowych, która posiada doświadczenie zawodowe przy obsłudze projekcji filmowych na sprzęcie wymienionym w załączniku 6a do SIWZ oraz aktualne uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV wydane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 ,poz.828 z późn. zm.).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta winna zawierać: a) Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. b) Zestawienie cenowe - zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 a do SIWZ. c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, zgodnie z definicją przyjętą w słowniczku SIWZ lub pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału albo notarialnie poświadczonej kopii. d) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana dotyczy następujących zdarzeń: 1. Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 2. Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów. 3. Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ. 4. Zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w rozdz. IX SIWZ. 5. Wystąpienia konieczności zmiany osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot Umowy (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego). 6. Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 7. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia wykonawcy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności w przypadku przedłużającego się rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia na kolejny okres. Wynagrodzenie za jedną projekcję nie ulegnie zmianie. 8. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a) siła wyższa (np. klęski żywiołowe, wojny, rewolucje, embarga przewozowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne) uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu Umowy oraz mająca wpływ na terminowość wykonania przedmiotu Umowy, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, c) zmiany danych teleadresowych, d) wystąpienie omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy, e) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. 9. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w ust. 1 do 7 lit. a) termin realizacji przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu Umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 10. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.wck.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wejherowskie Centrum Kultury, ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, w Sekretariacie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.02.2014 godzina 13:30, miejsce: Wejherowskie Centrum Kultury, ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, w Sekretariacie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Obsługa projekcji filmowych realizowanych w Wejherowskim Centrum Kultury.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowa obsługa projekcji filmowych realizowanych od podpisania umowy do 31.12.2014r. w sali głównej, w sali kameralnej i sali konferencyjnej Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie, zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.13.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Obsługa projekcji filmowych realizowanych w Wejherowskim Centrum Kultury.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowa obsługa projekcji filmowych realizowanych od podpisania umowy do 31.12.2014r. w sali głównej, w sali kameralnej i sali konferencyjnej Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie, zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.13.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Obsługa projekcji filmowych realizowanych w Wejherowskim Centrum Kultury.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowa obsługa projekcji filmowych realizowanych od podpisania umowy do 31.12.2014r. w sali głównej, w sali kameralnej i sali konferencyjnej Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie, zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.13.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki:
Pobierz (ogłoszenie.pdf)ogłoszenie.pdf[ ]286 Kb
Pobierz (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf[ ]496 Kb