Wejherowo: 04/2012/DN - Zakup wyposażenia oraz zainstalowanie i wdrożenie do użytkowania sprzętu w kameralnej sali kinowej, w nowobudowanej siedzibie Wejherowskiego Centrum Kultury
Numer ogłoszenia: 348144 - 2012; data zamieszczenia: 14.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wejherowskie Centrum Kultury , ul. 1000-lecia PP 15, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 6722775, faks 58 6721559.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wck.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 04/2012/DN - Zakup wyposażenia oraz zainstalowanie i wdrożenie do użytkowania sprzętu w kameralnej sali kinowej, w nowobudowanej siedzibie Wejherowskiego Centrum Kultury.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem specjalistycznego sprzętu do kameralnej sali kinowej w nowobudowanej siedzibie Wejherowskiego Centrum Kultury. 2. Zamówienie współfinansowane jest z programu operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ROZWÓJ KIN, Zadanie pn. Zakup wyposażenia oraz zainstalowanie i wdrożenie do użytkowania sprzętu w kameralnej sali kinowej, w nowej siedzibie Wejherowskiego Centrum Kultury. 3. Wszystkie podane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ) parametry techniczne są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach technicznych wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, lecz nieprzekraczającej kwoty 200 000 euro dla dostaw..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających. 2. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. 3. Zamówienie uzupełniające będzie polegało na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana Wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.34.00-1, 38.65.21.00-1, 32.34.20.00-2, 32.34.00.00-8, 32.34.30.00-9, 51.11.00.00-6, 80.51.10.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.01.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w nn. postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie, gdyż nie ma on zastosowania.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każde polegające na dostawie i instalacji sprzętu kinowego zgodnego ze standardami e-cinema lub DCI w instytucjach kultury o podobnym profilu działalności takich jak Wielofunkcyjne domy kultury, sale kinowe w obiektach wielosalowych, kina jednosalowe. UWAGA! W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez Wykonawcę, jako spełniający powyższy warunek rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta winna zawierać: a) Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, zgodnie z definicją przyjętą w słowniczku SIWZ. c) Opis urządzeń technicznych, czy też katalogi producenta, pozwalające na ocenę zgodności oferowanych elementów oraz ich parametrów z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego dla poszczególnych urządzeń/sprzętu. d) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonania tych zmian zostały szczegółowo określone w załączniku nr 5 do SIWZ - Projekcie umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wck.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Tymczasowej siedziby Wejherowskiego Centrum Kultury, Os. 1000-lecia P.P. 15, 84-200 Wejherowo, w Sekretariacie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2012 godzina 12:15, miejsce: Tymczasowa siedziba Wejherowskiego Centrum Kultury, Os. 1000-lecia P.P. 15, 84-200 Wejherowo, w Sekretariacie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamówienie współfinansowane jest z programu operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ROZWÓJ KIN, Zadanie pn. Zakup wyposażenia oraz zainstalowanie i wdrożenie do użytkowania sprzętu w kameralnej sali kinowej, w nowej siedzibie Wejherowskiego Centrum Kultury. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający uszczegóławia termin wykonania zamówienia tj. Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany i odebrany w terminie do dnia 15.01.2013 r., z tym, że: a) Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu zamówienia nie szybciej niż od dnia 25.10.2012 r., b) w terminie do dnia 01.12.2012 r. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz zamontować sprzęt objęty przedmiotem zamówienia, c) w terminie do dnia 31.12.2012 r. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie dla pracowników Zamawiającego oraz uruchomić, skontrolować sprawność oraz zgłosić Zamawiającemu przedmiot umowy do odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania oraz skutecznego uzgodnienia z Zamawiającym planowanego terminu dostawy oraz montażu sprzętu objętego przedmiotem zamówienia z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
Pobierz (ogłoszenie.pdf)ogłoszenie.pdf[ ]64 Kb
Pobierz (SIWZ zal. 6.1.pdf)SIWZ zal. 6.1.pdf[ ]259 Kb
Pobierz (SIWZ zal. 6.2.pdf)SIWZ zal. 6.2.pdf[ ]168 Kb
Pobierz (SIWZ zal. 6.3.pdf)SIWZ zal. 6.3.pdf[ ]250 Kb
Pobierz (SIWZ zal. 6.4.pdf)SIWZ zal. 6.4.pdf[ ]239 Kb
Pobierz (SIWZ zal. 6.5.pdf)SIWZ zal. 6.5.pdf[ ]551 Kb
Pobierz (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf[ ]428 Kb